ဂုတ္၀ဲဆံပင္ပုံစံလုပ္နည္း

0

ဆံပင္အရွည္အေနနဲ႔ ဆံထုံးေတြထုံးရတာ ရိုးေနမွာစိုးလို႔ ဆံပင္ဂုတ္၀ဲလုပ္နည္းအဆင့္ဆင့္ကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယိေနာ္။

ဆံပင္ကိုအလယ္ခြဲ၍  ဘယ္ကမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ၃ခုခြဲပါမည္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ၃ခုခြဲပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ အေပၚမွဆံပင္အနည္းငယ္စီကို ယူ၍က်စ္သြားေပးပါ။
ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းအဆုံးထိ က်စ္သြားေပးပါ။
ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းအဆုံးထိ က်စ္သြားေပးပါ။

ဆံပင္ကိုအလယ္ခြဲ၍  ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ အေပၚမွဆံပင္အနည္းငယ္စီႏွင့္ က်စ္သြားေပးပါ။
ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းအဆုံးထိ က်စ္သြားေပးပါ။
ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းအဆုံးထိ က်စ္သြားေပးပါ။

ညာဘက္မွအဆုံးထိက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အတြင္းဘက္သို႔ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးထားေပးပါ။
ဘယ္ဘက္မွအဆုံးထိက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အတြင္းဘက္သို႔ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးထားေပးပါ။
ဘယ္ဘက္မွအဆုံးထိက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အတြင္းဘက္သို႔ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးထားေပးပါ။
ဆံပင္ဂုတ္၀ဲေလးကို ေတြ႕ျမင္ရပါျပီ။
ဆံပင္ဂုတ္၀ဲေလးကို ေတြ႕ျမင္ရပါျပီ။

ဂုတ္၀ဲဆံပင္ပုံစံလုပ္နည္း
ဂုတ္၀ဲဆံပင္ပုံစံလုပ္နည္း