ပြဲေနပြဲထိုင္ဆံပင္ပုံစံ

0

လူငယ္ဆန္ဆန္ဆံပင္ပုံစံကို ျကိုက္ေသာပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ ျပုလုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္ကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကိုနားေနာက္မွေန၍ ၂ပိုင္းခြဲပါမည္။
နားေနာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ၂ပိုင္းထပ္ခြဲပါ။
နားေနာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ၂ပိုင္းထပ္ခြဲပါ။
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ပုံစံလိမ္ေပးပါ။
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ပုံစံလိမ္ေပးပါ။
ေရွ႕ဘက္တြင္ခ်ထားေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္စီဆြဲယူေပးပါ။
ေရွ႕ဘက္တြင္ခ်ထားေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္စီဆြဲယူေပးပါ။
ဆြဲယူထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္မွဆံပင္ႏွင့္ေပါင္း၍ လိမ္ေပးပါ။
ဆြဲယူထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္မွဆံပင္ႏွင့္ေပါင္း၍ လိမ္ေပးပါ။

 ေရွ႕ဆံပင္မ်ားကို ကုန္သည္အထိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
ခ်ထားေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကိုပါ ယူ၍လိမ္ေပးပါ။
ခ်ထားေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကိုပါ ယူ၍လိမ္ေပးပါ။
ဆံပင္အဆုံးထိ လိမ္သြားပါ။
ဆံပင္အဆုံးထိ လိမ္သြားပါ။
အဆုံးထိလိမ္ထားေသာဆံပင္ကို၀ိုက္၍ အေပၚမွဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းေပးပါ။
အဆုံးထိလိမ္ထားေသာဆံပင္ကို၀ိုက္၍ အေပၚမွဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ျမဲေအာင္ထိုးေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ျမဲေအာင္ထိုးေပးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ေပးပါ။
ႀကိုက္ႏွစ္သက္သလို ျပင္ဆင္ေပးပါ။
ႀကိုက္ႏွစ္သက္သလို ျပင္ဆင္ေပးပါ။

ပီးျပည့္စုံေသာ လူငယ္ဆန္ဆန္ဆံပင္ပုံစံေလးကို ျမင္ေတြ႕နိုင္ပါသည္။
ပီးျပည့္စုံေသာ လူငယ္ဆန္ဆန္ဆံပင္ပုံစံေလးကို ျမင္ေတြ႕နိုင္ပါသည္။
ပီးျပည့္စုံေသာ လူငယ္ဆန္ဆန္ဆံပင္ပုံစံေလးကို ျမင္ေတြ႕နိုင္ပါသည္။