ႀကိဳးလိမ္ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစနိုင္သည့္ ဒီဇိုင္းေလးကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုခ်န္၍ အေနာက္ဖက္ကို သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုခ်န္၍ အေနာက္ဖက္ကို သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
သားေရကြင္းစီးထားေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ျခမ္းခြဲပါ။
သားေရကြင္းစီးထားေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ျခမ္းခြဲပါ။
ေအာက္မွက်ေနေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ပါ။
ေအာက္မွက်ေနေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ပါ။
ဆံပင္မ်ားကိုေအာက္သို႔ဆြဲခ်ပါ။
ဆံပင္မ်ားကိုေအာက္သို႔ဆြဲခ်ပါ။
က်န္ရွိေနေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔ျပန္တင္ပါမည္။
က်န္ရွိေနေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔ျပန္တင္ပါမည္။

ညာဘက္ေဘးမွခ်န္ထားေသာဆံပင္မ်ားကို လိမ္ယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။
ညာဘက္ေဘးမွခ်န္ထားေသာဆံပင္မ်ားကို လိမ္ယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္ေဘးမွ ခ်န္ထားေသာဆံပင္မ်ားကို လိမ္ယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္ေဘးမွ ခ်န္ထားေသာဆံပင္မ်ားကို လိမ္ယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။
ထပ္မံ၍ ညာဘက္ေဘးမွ ခ်န္ထားေသာဆံပင္မ်ားကို လိမ္ယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။
ထပ္မံ၍ ညာဘက္ေဘးမွ ခ်န္ထားေသာဆံပင္မ်ားကို လိမ္ယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။
လိမ္​ထား​ေသာဆံပင္​မ်ားကို ကလစ္​ထိုးပါ။
လိမ္​ထား​ေသာဆံပင္​မ်ားကို ကလစ္​ထိုးပါ။

ေအာက္တြင္က်န္ရွိေသာညာဘက္ဆံပင္ကို ေခြ၍ကလစ္ထိုးပါ။
ေအာက္တြင္က်န္ရွိေသာညာဘက္ဆံပင္ကို ေခြ၍ကလစ္ထိုးပါ။
ထပ္မံ၍ဘယ္ဘက္ဆံပင္ကို ေခြ၍ကလစ္ထိုးပါ။
ထပ္မံ၍ဘယ္ဘက္ဆံပင္ကို ေခြ၍ကလစ္ထိုးပါ။

ႀကိဳးလိမ္ေနာက္တြဲဆံထံုး
ႀကိဳးလိမ္ေနာက္တြဲဆံထံုး
ႀကိဳးလိမ္ေနာက္တြဲဆံထံုး