ေနာက္တဲြ ဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ ရုိးရွင္းေသာ ေနာက္တဲြ ဆံထံုးေလးနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို ေနာက္ကိုယူ၍ တ၀ွက္ကို သားေရႀကိဳးျဖင့္ စည္းပါ။
ဆံပင္ကို ေနာက္ကိုယူ၍ တ၀ွက္ကို သားေရႀကိဳးျဖင့္ စည္းပါ။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို အလည္တည့္တည့္ကို ခဲြလိုက္ပါ။
စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို အလည္တည့္တည့္ကို ခဲြလိုက္ပါ။
ခဲြထားေသာဆံပင္၏ အလည္တည့္တည့္အထဲကို ေခါက္၍ထည့္ပါမည္။
ခဲြထားေသာဆံပင္၏ အလည္တည့္တည့္အထဲကို ေခါက္၍ထည့္ပါမည္။
ထည့္သြင္းျပီးပါၿပီ။
ထည့္သြင္းျပီးပါၿပီ။

ေအာက္မွ က်ေနေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚ သို႔ ျပန္တင္ကာကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမည္။
ေအာက္မွ က်ေနေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚ သို႔ ျပန္တင္ကာကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမည္။

ဆံထံုးပံု လုပ္ပါမည္။
က်ေနေသာဆံပင္ကို သံုးပိုင္းခဲြပါ။
က်ေနေသာဆံပင္ကို သံုးပိုင္းခဲြပါ။
ပထမဆံုးဆံပင္ကို ႏွစ္ပင္လိမ္ပါ။
ပထမဆံုးဆံပင္ကို ႏွစ္ပင္လိမ္ပါ။
ဆံုးေအာင္လိမ္ပါ။
ဆံုးေအာင္လိမ္ပါ။
အေခြလုပ္ပါ။
အေခြလုပ္ပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

ဒုတိယဆံပင္ကို လည္း ႏွစ္ပင္လိမ္ပါ။
ဒုတိယဆံပင္ကို လည္း ႏွစ္ပင္လိမ္ပါ။
ဆံုးေအာင္လိမ္ပါ။
ဆံုးေအာင္လိမ္ပါ။
အေခြလုပ္ပါ။
အေခြလုပ္ပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

တတိယဆံပင္ကို လည္း ႏွစ္ပင္လိမ္ပါ။
တတိယဆံပင္ကို လည္း ႏွစ္ပင္လိမ္ပါ။
ဆံုးေအာင္လိမ္ပါ။
ဆံုးေအာင္လိမ္ပါ။
အေခြလုပ္ပါ။
အေခြလုပ္ပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါမည္။

ေနာက္တဲြ ဆံထံုး။
ေနာက္တဲြ ဆံထံုး။
ေနာက္တဲြ ဆံထံုး။