က်စ္ဆံၿမီွးဘီးကုပ္။

0

ပ်ိဳေမမ်ားလုပ္ရလြယ္ကူသလို ဆန္းလဲဆနး္သစ္ေစမယ္
က်စ္ဆံၿမီွးဘီးကုပ္ပုံစံေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။။

ဆံပင္ကို နားေနာက္မွေန၍ ၂ပိုင္းခြဲပါမည္။
ေရွ႕ဘက္မွ ခြဲထားေသာဆံပင္၏ ေဘးတဖက္စီမွ ဆံပင္အနည္းငယ္စီကို ခြဲ၍ကလစ္ျဖင့္ ညွပ္ထားေပးပါ။
ေရွ႕ဘက္တြင္ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္မ်ားကို ဖြေပးပါ။
ေရွ႕ဘက္တြင္ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္မ်ားကို ဖြေပးပါ။
blog397_01-3
ဖြထားေသာဆံပင္မ်ားကို ေနာက္သို႕လွန္ျပီး ဘီးျဖင့္သိမ္းေပးပါ။
blog397_01-4

ဘးနွစ္ဖက္တြင္ခ်န္ထားေသာဆံပင္မွ ညာဘက္မွဆံပင္ကိုယူ၍ ေကာ္ျဖင့္ျဖန္းေပးပါ။
ေကာ္ျဖင့္ျဖန္းထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္၍ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆံပင္တျခမ္းကိုဖြေပးပါ။
ေကာ္ျဖင့္ျဖန္းထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္၍ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆံပင္တျခမ္းကိုဖြေပးပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကိုလဲ က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္၍ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆံပင္တျခမ္းကိုဖြေပးပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကိုလဲ က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္၍ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆံပင္တျခမ္းကိုဖြေပးပါ။

ညာဘက္တြင္ က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုယူ၍ ဘီးကုပ္ပံုစံပတ္ေပးပါ။
ဘယ္ဘက္တြင္ က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုယူ၍ ဘီးကုပ္ပံုစံပတ္ေပးပါ။
ဘယ္ဘက္တြင္ က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုယူ၍ ဘီးကုပ္ပံုစံပတ္ေပးပါ။

ပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ fancy က်စ္ဆံၿမီွးဘီးကုပ္ေလးကို ျမင္ေတြ႔ရပါျပီ။
ပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ fancy က်စ္ဆံၿမီွးဘီးကုပ္ေလးကို ျမင္ေတြ႔ရပါျပီ။
ပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ fancy က်စ္ဆံၿမီွးဘီးကုပ္ေလးကို ျမင္ေတြ႔ရပါျပီ။