ဧည့္ခံပြဲဆံထုံး။

0

ရိုးရွင္းလြယ္ကူ၍ လွပေသာ ဧည့္ခံပြဲဆံထုံးေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို နားေနာက္မွေန၍ ၂ပိုင္းခြဲပါမည္။
ေနာက္ဘက္တြင္ က်န္ရွိေသာဆံပင္မွ ထိပ္ပိုင္းကိုဘီးျဖင့္ဖြေပးရပါမည္။
ေနာက္ဘက္တြင္ က်န္ရွိေသာဆံပင္မွ ထိပ္ပိုင္းကိုဘီးျဖင့္ဖြေပးရပါမည္။
ဖြထားေသာဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ၿဖီး၍ ေဖာင္းေဖာင္းေလးလုပ္ေပးပါ။
ဖြထားေသာဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ၿဖီး၍ ေဖာင္းေဖာင္းေလးလုပ္ေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ထိုးေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ထိုးေပးပါ။

.ေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ေဘးခြဲပုံစံခြဲေပးပါ။
ခြဲေၾကာင္းဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ခြဲေၾကာင္းဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ေအာက္ဘက္မွက်န္ေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ေအာက္ဘက္မွက်န္ေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အေပၚမွဆံပင္နွင့္ယွက္၍ မိုးႀကိုဳးလိမ္းပုံစံလိမ္ေပးပါ။
ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အေပၚမွဆံပင္နွင့္ယွက္၍ မိုးႀကိုဳးလိမ္းပုံစံလိမ္ေပးပါ။
ေအာက္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ အေပၚမွဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းေပးပါ။
ေအာက္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ အေပၚမွဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းေပးပါ။

.ေရွ႕ဘက္တြင္က်န္ရွိေသာ ညာဘက္မွဆံပင္ကို ၂ပိုင္းထပ္ခြဲၿပီး ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ကလစ္ျဖင့္ညွပ္ထားေပးပါ။
က်န္ေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
က်န္ေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အေပၚမွဆံပင္နွင့္ယွက္၍ မိုးႀကိုဳးလိမ္းပုံစံလိမ္ေပးပါ။
ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အေပၚမွဆံပင္နွင့္ယွက္၍ မိုးႀကိုဳးလိမ္းပုံစံလိမ္ေပးပါ။
ေအာက္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ အေပၚမွဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းေပးပါ။
ေအာက္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ အေပၚမွဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းေပးပါ။
ေအာက္မွဆံပင္ႏွင့္ထပ္၍ လိမ္ေပးပါ။
ေအာက္မွဆံပင္ႏွင့္ထပ္၍ လိမ္ေပးပါ။
၂ဖက္လုံးအဆုံးထိလိမ္ျပီး ေနာက္ဘက္တြင္စု၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
၂ဖက္လုံးအဆုံးထိလိမ္ျပီး ေနာက္ဘက္တြင္စု၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထုိုးထားေသာဆံပင္မွ က်န္ေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ျပီး ဖြေပးပါ။
ေအာက္ဘက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကိုလဲ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ျပီး ဖြေပးပါ။
ေအာက္ဘက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကိုလဲ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ျပီး ဖြေပးပါ။
ဆံပင္အကုန္က်စ္ေပးပါ။
ဆံပင္အကုန္က်စ္ေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးမ်ားကို မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလိုယူ၍ အေပၚသို႔ေခါက္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးမ်ားကို မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလိုယူ၍ အေပၚသို႔ေခါက္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးကုန္သည္အထိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလို လုပ္ႏိုင္ပါသည္။
က်စ္ဆံၿမီွးကုန္သည္အထိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလို လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

မိမိႏွစ္သက္ရာကိုဆံထုံးတြင္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။
ဆံထုံးတြင္ ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ထားၿပီးပါၿပီ။
ဆံထုံးတြင္ ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ထားၿပီးပါၿပီ။

လွပေသာ ဧည့္ခံပြဲဆံထုံးေလးကို ျမင္ေတြ႕နိုင္ပါၿပီ။
လွပေသာ ဧည့္ခံပြဲဆံထုံးေလးကို ျမင္ေတြ႕နိုင္ပါၿပီ။
လွပေသာ ဧည့္ခံပြဲဆံထုံးေလးကို ျမင္ေတြ႕နိုင္ပါၿပီ။