ေနာက္တဲြဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားက်က္သေရျပည့္၀ျပီး လွပေစနိုင္မည့္ေနာက္တဲြဆံထံုးေလးနွင့္
မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဘးနွစ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုခ်န္ထား၍ ေနာက္မွဆံပင္ကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ေဘးနွစ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုခ်န္ထား၍ ေနာက္မွဆံပင္ကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ဆံပင္ကိုေခါက္သြင္းပါ။
ဆံပင္ကိုေခါက္သြင္းပါ။
ေခါက္သြင္း၍ကလစ္ထိုးပါ။
ေခါက္သြင္း၍ကလစ္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွအနည္းငယ္ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုညာဘက္သို႔ယူလာျပီးအေခြလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္မွအနည္းငယ္ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုညာဘက္သို႔ယူလာျပီးအေခြလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။
ညာဘက္မွအနည္းငယ္ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုဘယ္ဘက္သို႔ယူလာျပီးအေခြလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။
ညာဘက္မွအနည္းငယ္ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုဘယ္ဘက္သို႔ယူလာျပီးအေခြလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ေနာက္တဲြဆံထံုး။