ႀကိဳးလိမ္ဆံထံုး

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္လွပျပီးက်က္သေရျပည့္၀ေစနိုင္သည့္ ႀကိဳးလိမ္ဆံထံုးေလးကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးက္ုအေနာက္ကိုယူ၍သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ဆံပင္အားလံုးက္ုအေနာက္ကိုယူ၍သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ဆံပင္ကိုလက္ျဖင့္ထိုး၍နွစ္ျခမ္းခဲြသလုိလုပ္ပါ။
ဆံပင္ကိုလက္ျဖင့္ထိုး၍နွစ္ျခမ္းခဲြသလုိလုပ္ပါ။
ဆံပင္ကိုျခမ္းခဲြထားေသာအထဲျပန္ထည့္ပါ။
ဆံပင္ကိုျခမ္းခဲြထားေသာအထဲျပန္ထည့္ပါ။

ေအာက္တြင္က်ေနေသာဆံပင္ကိုနွစ္ခုခဲြလိုက္ပါ။
ေအာက္တြင္က်ေနေသာဆံပင္ကိုနွစ္ခုခဲြလိုက္ပါ။
ညာမွခဲြထားေသာဆံပင္တခုကိုလိမ္၍အေပၚကိုျပန္တင္ကာကလစ္ထိုးပါ။
ညာမွခဲြထားေသာဆံပင္တခုကိုလိမ္၍အေပၚကိုျပန္တင္ကာကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးျပီးပိုခ်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္းဆက္၍လိမ္ကာကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးျပီးပိုခ်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္းဆက္၍လိမ္ကာကလစ္ထိုးပါ။
ညာဘက္မွဆံပင္ကိုလည္းအေပၚကိုျပန္တင္ကာလိမ္၍ကလစ္ထိုးပါ။
ညာဘက္မွဆံပင္ကိုလည္းအေပၚကိုျပန္တင္ကာလိမ္၍ကလစ္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ႀကိဳးလိမ္ဆံထံုး