ေနာက္တဲြနွစ္ဆင့္ထပ္ဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားက်က္သေရျပည့္၀ျပီး လွပေစနိုင္သည့္မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေနာက္မွဆံပင္ကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ေနာက္မွဆံပင္ကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္ကိုနွစ္ပိုင္းခဲြပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္ကိုနွစ္ပိုင္းခဲြပါ။

ပထမအေပၚပိုင္းမွခဲြထားေသာဆံပင္မွပထမဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ေခါက္သြင္းကာကလစ္ထိုးပါမည္။
ပထမအေပၚပိုင္းမွခဲြထားေသာဆံပင္မွပထမဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ေခါက္သြင္းကာကလစ္ထိုးပါမည္။
ဒုတိယဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္းယူ၍လည္းေခါက္သြင္းကာကလစ္ထိုးပါမည္။
ဒုတိယဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္းယူ၍လည္းေခါက္သြင္းကာကလစ္ထိုးပါမည္။
တတိယဆံပင္အအနည္းငယ္ကိုလည္းယူ၍ေခါက္ကာကလစ္ထိုးပါမည္။
တတိယဆံပင္အအနည္းငယ္ကိုလည္းယူ၍ေခါက္ကာကလစ္ထိုးပါမည္။
ပိုခ်န္ေသာဆံပင္ကိုေခာက္သြင္းထားေသာဆံပင္အတြင္းထဲျပန္ထည့္ပါ။
ပိုခ်န္ေသာဆံပင္ကိုေခာက္သြင္းထားေသာဆံပင္အတြင္းထဲျပန္ထည့္ပါ။

ေအာက္မွခ်န္ထားေသာဆံပင္မွပထမဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ေခါက္သြင္းကာကလစ္ထိုးပါမည္။
ေအာက္မွခ်န္ထားေသာဆံပင္မွပထမဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ေခါက္သြင္းကာကလစ္ထိုးပါမည္။
ဒုတိယဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္းယူ၍လည္းေခါက္သြင္းကာကလစ္ထိုးပါမည္။
ဒုတိယဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္းယူ၍လည္းေခါက္သြင္းကာကလစ္ထိုးပါမည္။
တတိယဆံပင္အအနည္းငယ္ကိုလည္းယူ၍ေခါက္ကာကလစ္ထိုးပါမည္။
တတိယဆံပင္အအနည္းငယ္ကိုလည္းယူ၍ေခါက္ကာကလစ္ထိုးပါမည္။
ပိုခ်န္ေသာဆံပင္ကိုေခာက္သြင္းထားေသာဆံပင္အတြင္းထဲျပန္ထည့္ပါ။
ပိုခ်န္ေသာဆံပင္ကိုေခာက္သြင္းထားေသာဆံပင္အတြင္းထဲျပန္ထည့္ပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ေနာက္တဲြနွစ္ဆင့္ထပ္ဆံထံုး။