ပန္းပြင့္ဘီးကုပ္။

0

ပ်ိဳေမမ်ားလုပ္ရလြယ္ကူသလို ဆန္းလဲဆနး္သစ္ေစမယ္
ပန္းပြင့္ဘီးကုပ္ပုံစံေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။။

ဆံပင္ကို နားေနာက္မွေန၍ ၂ပိုင္းခြဲပါမည္။
ေရွ႕ဘက္မွ ခြဲထားေသာဆံပင္၏ ေဘးတဖက္စီမွ ဆံပင္အနည္းငယ္စီကို ခြဲ၍ကလစ္ျဖင့္ ညွပ္ထားေပးပါ။
ေရွ႕ဘက္မွ ခြဲထားေသာဆံပင္၏ ေဘးတဖက္စီမွ ဆံပင္အနည္းငယ္စီကို ခြဲ၍ကလစ္ျဖင့္ ညွပ္ထားေပးပါ။
ေရွ႕ဘက္တြင္ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္မ်ားကို ဖြေပးပါ။
ေရွ႕ဘက္တြင္ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္မ်ားကို ဖြေပးပါ။
ဖြထားေသာဆံပင္မ်ားကို ေနာက္သို႕လွန္ျပီး ဘီးျဖင့္သိမ္းေပးပါ။
ဖြထားေသာဆံပင္မ်ားကို ေနာက္သို႕လွန္ျပီး ဘီးျဖင့္သိမ္းေပးပါ။

.ေဘးနွစ္ဖက္တြင္ခ်န္ထားေသာဆံပင္မွ ညာဘက္မွဆံပင္ကိုယူ၍ ေကာ္ျဖင့္ျဖန္းေပးပါ။
ေကာ္ျဖင့္ျဖန္းထားေသာဆံပင္ကို ဘီးကုပ္ပုံစံပတ္ေပးပါ။
ေကာ္ျဖင့္ျဖန္းထားေသာဆံပင္ကို ဘီးကုပ္ပုံစံပတ္ေပးပါ။
ဆံပင္အဖ်ားကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
ဆံပင္အဖ်ားကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ဘယ္ဘက္တြင္ ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ၂ပိုင္းခြဲပါမယ္။
ဆံပင္၁စကိုယူ၍ က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။
ဆံပင္၁စကိုယူ၍ က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။
၃ပင္က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ျပီး ေဘးဘက္မွအစေလးကို ဆြဲထုတ္ေပးပါ။
၃ပင္က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ျပီး ေဘးဘက္မွအစေလးကို ဆြဲထုတ္ေပးပါ။
ေဘးအစေလးမ်ားကိုဆြဲထုတ္၍ အဆုံးထိက်စ္ေပးပါ။
ေဘးအစေလးမ်ားကိုဆြဲထုတ္၍ အဆုံးထိက်စ္ေပးပါ။
အဆုံးထိက်စ္ျပီး ပုံတြင္ျပထားသလို ေဘးစကိုအျပင္ဘက္တြင္ထား၍ ေခြသြားေပးပါ။
အဆုံးထိက်စ္ျပီး ပုံတြင္ျပထားသလို ေဘးစကိုအျပင္ဘက္တြင္ထား၍ ေခြသြားေပးပါ။
ပန္းပြင့္အေခြေလးကို ဘီးကုပ္နားတြင္ကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
ပန္းပြင့္အေခြေလးကို ဘီးကုပ္နားတြင္ကပ္၍  ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
ေနာက္ထပ္ ဆံပင္၁စကိုလဲ အေပၚတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အဆုံးထိက်စ္ျပီးေခြ၍ ပထမပန္းပြင့္ေဘးမွာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
ေနာက္ထပ္ ဆံပင္၁စကိုလဲ အေပၚတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အဆုံးထိက်စ္ျပီးေခြ၍ ပထမပန္းပြင့္ေဘးမွာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

မိမိနွစ္သက္ရာ fancy ျဖင့္အလွဆင္နိုင္ပါသည္။
မိမိနွစ္သက္ရာ fancy ျဖင့္အလွဆင္နိုင္ပါသည္။

ပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ fancy ပန္းပြင့္ဘီးကုပ္ေလးကို ျမင္ေတြ႔ရပါျပီ။
ပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ fancy ပန္းပြင့္ဘီးကုပ္ေလးကို ျမင္ေတြ႔ရပါျပီ။
ပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ fancy ပန္းပြင့္ဘီးကုပ္ေလးကို ျမင္ေတြ႔ရပါျပီ။