သံကြင္းဆက္ ဆံထုံး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္လွပတင့္တယ္ေစျပီး က်က္သေရျပည့္၀စြာပဲြေနပဲြထိုင္အတြက္ လိုက္ဖက္မူရွိေစနိုင္သည့္ ေနာက္တဲြအေခြဆံထံုးေလးကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ပိုနီေတးပုံစံ စည္းေပးပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္ကို ၂ခုခြဲပါမည္။
စည္းထားေသာဆံပင္ကို ၂ခုခြဲပါမည္။
၂ခုခြဲထားေသာဆံပင္ကို ယွက္၍ႀကိဳးခ်ည္သလို ခ်ည္ေပးပါ။
၂ခုခြဲထားေသာဆံပင္ကို ယွက္၍ႀကိဳးခ်ည္သလို ခ်ည္ေပးပါ။
ဆက္လက္ၿပီး အေပၚတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါ။
ဆက္လက္ၿပီး အေပၚတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါ။
ဆံပင္အဖ်ားထိ လုပ္ေဆာင္ပါ။
ဆံပင္အဖ်ားထိ လုပ္ေဆာင္ပါ။

ဆံပင္အဖ်ားမွေန၍ အတြင္းသို႔ထည့္ျပီးေခြေပးပါ။
ဆံထုံးကို ၿမဲၿမံေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
ဆံထုံးကို ၿမဲၿမံေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
မိမိႏွစ္သက္ရာ fancy ျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။
မိမိႏွစ္သက္ရာ fancy ျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။

 ျပီးျပည့္စံု၍ က်က္သေရရွိေသာဆံထုံးေလးကို ရရွိပါျပီ။