ဖဲျပားပံုစံဘီးကုပ္စီးနည္း။

0

အခ်ိန္ကုန္သက္သာျပီး လုပ္ရလြယ္ကူေသာ ဖဲျပားပံုစံဘီးကုပ္စီးနည္းအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

.ေဘး၂ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္စီခ်န္၍ အလယ္မွဆံပင္ကိုလွန္၍ ကလစ္ျဖင့္ ဆံပင္မက်ေအာင္ ထိန္းထားေပးပါ။
ညာဘက္ျခမ္းမွ အနည္းငယ္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကိုေကာ္ျဖင့္ျဖန္းေပးပါ။
ညာဘက္ျခမ္းမွ အနည္းငယ္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကိုေကာ္ျဖင့္ျဖန္းေပးပါ။
ေကာ္ျဖန္းထားေသာဆံပင္ကိုယူ၍ ေနာက္လွန္ထားေသာ ဆံပင္ေပၚသို႔ ေသသပ္ေအာင္ဘီးျဖင့္ျဖီး၍ အျပားလိုက္ပတ္ေပးပါ။
ေကာ္ျဖန္းထားေသာဆံပင္ကိုယူ၍ ေနာက္လွန္ထားေသာ ဆံပင္ေပၚသို႔ ေသသပ္ေအာင္ဘီးျဖင့္ျဖီး၍ အျပားလိုက္ပတ္ေပးပါ။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ အနည္းငယ္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကိုေကာ္ျဖင့္ျဖန္းေပးပါ။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ အနည္းငယ္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကိုေကာ္ျဖင့္ျဖန္းေပးပါ။
ေကာ္ျဖန္းထားေသာဆံပင္ကိုယူ၍ ေနာက္လွန္ထားေသာ ဆံပင္ေပၚသို႔ ေသသပ္ေအာင္ဘီးျဖင့္ျဖီး၍ အျပားလိုက္ပတ္ေပးပါ။
ေကာ္ျဖန္းထားေသာဆံပင္ကိုယူ၍ ေနာက္လွန္ထားေသာ ဆံပင္ေပၚသို႔ ေသသပ္ေအာင္ဘီးျဖင့္ျဖီး၍ အျပားလိုက္ပတ္ေပးပါ။

ဆံပင္၂စကိုစု၍ သားေရကြင္းျဖင့္ ဆံပင္တ၀က္ထုတ္၍ စည္းေပးပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္တ၀က္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိန္းေပးပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္တ၀က္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိန္းေပးပါ။
က်န္တ၀က္ကိုလဲ ေခါက္၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္း၍ ကလစ္ျဖင့္ထိန္းေပးပါ။
က်န္တ၀က္ကိုလဲ ေခါက္၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္း၍ ကလစ္ျဖင့္ထိန္းေပးပါ။

လူငယ္ဆန္၍ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဖဲျပားပုံစံဘီးကုတ္ေလး ျပီးျပည့္စုံပါျပီရွင္။
လူငယ္ဆန္၍ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဖဲျပားပုံစံဘီးကုတ္ေလး ျပီးျပည့္စုံပါျပီရွင္။