ပြဲတက္အထပ္ဆံထုံး။

0

ပြဲလဲတိုး၍ လွပေသာ ပြဲတက္အထပ္ဆံထုံးေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားထုံးတက္ေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္ ။

ဆံပင္ကို နားေနာက္မွေန၍ ၂ပိုင္းခြဲပါမည္။
ေနာက္ဘက္မွ က်န္ရွိေနေသာဆံပင္ကို ခပ္ျမင့္ျမင့္ပိုနီေတးစည္းထားပါမည္။
ေနာက္ဘက္မွ က်န္ရွိေနေသာဆံပင္ကို ခပ္ျမင့္ျမင့္ပိုနီေတးစည္းထားပါမည္။
ေရွ႕ဘက္တြင္ ခ်န္ထားေသာ ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကိုယူ၍ ပိုနီေတးစည္းထားေသာ ဆံပင္ေပၚသို႔အုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
ေရွ႕ဘက္တြင္ ခ်န္ထားေသာ ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကိုယူ၍ ပိုနီေတးစည္းထားေသာ ဆံပင္ေပၚသို႔အုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
ေရွ႕ဘက္တြင္ ခ်န္ထားေသာ ညာဘက္မွဆံပင္ကိုယူ၍ ပိုနီေတးစည္းထားေသာ ဆံပင္ေပၚသို႔အုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
ေရွ႕ဘက္တြင္ ခ်န္ထားေသာ ညာဘက္မွဆံပင္ကိုယူ၍ ပိုနီေတးစည္းထားေသာ ဆံပင္ေပၚသို႔အုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုး၍ ပိုေနေသာ ညာဘက္မွဆံပင္ကို ေခါက္ၿပီးကလစ္ကို ေဖ်ာက္ထိုးပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ထိုး၍ ပိုေနေသာ ညာဘက္မွဆံပင္ကို ေခါက္ၿပီးကလစ္ကို ေဖ်ာက္ထိုးပါမည္။
အထပ္ပါအတိုင္း ပိုေနေသာဆံပင္ကို ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
အထပ္ပါအတိုင္း ပိုေနေသာဆံပင္ကို ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပိုေနေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို အလယ္မွယူပါ။
ပိုေနေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို အလယ္မွယူပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုနီေတးစည္း၍ ပိုေသာဆံပင္ကို ၂ခုခြဲၿပီး ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကိုညာဘက္သို႔ယူ၍ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ေခါက္ေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ညာဘက္မွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္သို႔ယူ၍ ေခါက္ေပးပါ။
ညာဘက္မွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္သို႔ယူ၍ ေခါက္ေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကိုညာဘက္သို႔ျပန္ယူ၍ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ေခါက္ေပးပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကိုညာဘက္သို႔ျပန္ယူ၍ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ေခါက္ေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ညာဘက္မွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္သို႔ျပန္ယူ၍ ေခါက္ေပးပါ။
ညာဘက္မွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္သို႔ျပန္ယူ၍ ေခါက္ေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

မိမိတပ္ဆင္လိုသည့္ Fancy ျဖင့္အလွဆင္နိုင္ပါသည္။
အလွဆင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ လွပေသာ ဆံထုံးေလးကို ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါျပီ။
အလွဆင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ လွပေသာ ဆံထုံးေလးကို ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါျပီ။

ပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ fancy အထပ္ဆံထုံးေလးကို ျမင္ေတြ႔ရပါျပီ။
ပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ fancy အထပ္ဆံထုံးေလးကို ျမင္ေတြ႔ရပါျပီ။
ပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ fancy အထပ္ဆံထုံးေလးကို ျမင္ေတြ႔ရပါျပီ။