ပန္းပြင့္ပုံအထပ္ဆံထုံး။

0

လြယ္ကူစြာျပဳလုပ္နိုင္ျပီး လူငယ္ဆန္သလို က်က္သေရလည္းရွိသည့္ ပန္းပြင့္ပုံအထပ္ဆံထုံးလုပ္နည္းေလးကို အဆင့္ဆင့္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို ပိုနီေတးခပ္ျမင့္ျမင့္စည္းပါ။
ပိုနီေတးစည္းထားေသာဆံပင္ကို ၂ပိုင္းခြဲပါ။
ပိုနီေတးစည္းထားေသာဆံပင္ကို ၂ပိုင္းခြဲပါ။
၂ပိုင္းခြဲထားေသာဆံပင္၏ အေပၚပိုင္းကို ၃ခုထပ္ခြဲပါ။
၂ပိုင္းခြဲထားေသာဆံပင္၏ အေပၚပိုင္းကို ၃ခုထပ္ခြဲပါ။

ခြဲထားေသာ ၃စမွ အလယ္စကိုညာဘက္သို႔ပို႔ေပးပါ။
ညာဘက္မွယူထားေသာဆံပင္ကို အလယ္တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း အေခြပုံစံလုပ္ေပးပါ။
ညာဘက္မွယူထားေသာဆံပင္ကို အလယ္တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း အေခြပုံစံလုပ္ေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

.ေအာက္ဘက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္း ၃ခုခြဲထားပါ။
အေပၚမွက်န္ေသာဆံပင္ႏွင့္ ေအာက္ညာဘက္အစြန္မွဆံပင္ကို ယွက္ယူပါ။
အေပၚမွက်န္ေသာဆံပင္ႏွင့္ ေအာက္ညာဘက္အစြန္မွဆံပင္ကို ယွက္ယူပါ။
ေအာက္ဘက္မွယူထားေသာဆံပင္ကို ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ေခြေပးပါ။
ေအာက္ဘက္မွယူထားေသာဆံပင္ကို ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ေခြေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
အလယ္မွဆံပင္ကို အေပၚဘက္တြင္ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ေခြေပးပါ။
အလယ္မွဆံပင္ကို အေပၚဘက္တြင္ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ေခြေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
ေအာက္ဘက္မွက်န္ေသာ ဆံပင္ကိုယူ၍ ဘယ္ဘက္တြင္ အေခြျပဳလုပ္ေပးပါ။
ေအာက္ဘက္မွက်န္ေသာ ဆံပင္ကိုယူ၍ ဘယ္ဘက္တြင္ အေခြျပဳလုပ္ေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
ညာဘက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္သို႔ယူ၍ ပုံတြငိျပထားသည့္အတိုင္း ေခြေပးပါ။
ညာဘက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္သို႔ယူ၍ ပုံတြငိျပထားသည့္အတိုင္း ေခြေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
က်န္ေသာဆံပင္ကို ညာဘက္သို႔ယူ၍ ေခြေပးပါ။
က်န္ေသာဆံပင္ကို ညာဘက္သို႔ယူ၍ ေခြေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာFancy ျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။
Fancy ျဖင့္အလွဆင္ျပီးပါၿပီ။
Fancy ျဖင့္အလွဆင္ျပီးပါၿပီ။

အားလုံးအလွဆင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ လွပေသာ ပန္းပြင့္အထပ္ဆံထုံးေလးကို ေတြျမင္နိုင္ပါၿပီ။
အားလုံးအလွဆင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ လွပေသာ ပန္းပြင့္အထပ္ဆံထုံးေလးကို ေတြျမင္နိုင္ပါၿပီ။
အားလုံးအလွဆင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ လွပေသာ ပန္းပြင့္အထပ္ဆံထုံးေလးကို ေတြျမင္နိုင္ပါၿပီ။