ႀကိဳးလိမ္ဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအလြယ္တကူျပဳလုပ္၍ရရွိနိုင္ေသာႀကိဳးလိမ္ဆံပင္တဇိုင္းတမ်ိဳးကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အေပၚလြွာအနည္းငယ္ကိုခ်န္ထားလိုက္ပါ။
ဆံပင္အေပၚလြွာအနည္းငယ္ကိုခ်န္ထားလိုက္ပါ။
ေအာက္နားမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆံထံုးငယ္ပံုမ်ုိဳးလုပ္၍ ကလစ္ထိုးပါ။
ေအာက္နားမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆံထံုးငယ္ပံုမ်ုိဳးလုပ္၍ ကလစ္ထိုးပါ။

အေပၚမွခ်န္ထားခဲ့ေသာဆံပင္ကို ေအာက္ကိုျပန္ခ်၍နွစ္ျခမ္းခဲြပါ။
အေပၚမွခ်န္ထားခဲ့ေသာဆံပင္ကို ေအာက္ကိုျပန္ခ်၍နွစ္ျခမ္းခဲြပါ။
နွစ္ျခမ္းခဲြထားေသာဆံပင္ကို ၾကက္ေျခခတ္ပံုစံျပဳလုပ္ပါ။
နွစ္ျခမ္းခဲြထားေသာဆံပင္ကို ၾကက္ေျခခတ္ပံုစံျပဳလုပ္ပါ။
ညာဘက္နားမွဆံပင္ကိုဘယ္ဘက္ကို ယူလာ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ
ညာဘက္နားမွဆံပင္ကိုဘယ္ဘက္ကို ယူလာ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ
ေပၚခ်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုလိမ္လိုက္ပါ။

ေပၚခ်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုလိမ္လိုက္ပါ။
Photo အေခြပံုစံျပဳလုပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
အေခြပံုစံျပဳလုပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ေနာက္ဆံုးေပၚခ်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုျပန္ေခါက္သြင္း၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ေနာက္ဆံုးေပၚခ်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုျပန္ေခါက္သြင္း၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ေနာက္ဆံုးေပၚခ်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုျပန္ေခါက္သြင္း၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ကိဳးလိမ္ဆံထံုး။
ကိဳးလိမ္ဆံထံုး။