ခရုေခြ ေနာက္တဲြဆံထံုး ။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္ပဲြေနပဲြထိုင္တြင္သင့္ေလ်ာ္သည့္ဆံထံုးေလးနွင္မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဘးတစ္ဘက္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ခ်န္၍ က်န္ဆံပင္ကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ေဘးတစ္ဘက္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ခ်န္၍ က်န္ဆံပင္ကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းထားေသာဆံပင္ကိုလည္း ဒုတိယတဆင့္သားေရႀကိဳးျဖင့္ျပန္စည္းပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းထားေသာဆံပင္ကိုလည္း ဒုတိယတဆင့္သားေရႀကိဳးျဖင့္ျပန္စည္းပါ။
ေခါက္သြင္းပါ။
ေခါက္သြင္းပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွခ်န္ထားခဲ့ေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္အနားကိုယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။
ညာဘက္မွခ်န္ထားခဲ့ေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္အနားကိုယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။
ပိုခ်န္ေသာဆံပင္ကို သံုးပိုင္းခဲြပါ။
ပိုခ်န္ေသာဆံပင္ကို သံုးပိုင္းခဲြပါ။
ပထမဆံပင္ကိုအေခြလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။
ပထမဆံပင္ကိုအေခြလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။
ဒုတိယဆံပင္ကိုအေခြလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။
ဒုတိယဆံပင္ကိုအေခြလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။
တတိယဆံပင္ကိုလည္းအေခြလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။
တတိယဆံပင္ကိုလည္းအေခြလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ခရုေခြ ေနာက္တဲြဆံထံုး ။
ခရုေခြ ေနာက္တဲြဆံထံုး ။