ေနာက္တဲြဆံထံုး ။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္ပဲြေနပဲြထိုင္တြင္သင့္ေလ်ာ္သည့္ဆံထံုးေလးနွင္မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဘးနွစ္ဘက္ဖက္မွဆပင္အနည္းစီခ်န္၍ က်န္ဆံပင္ကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ေဘးနွစ္ဘက္ဖက္မွဆပင္အနည္းစီခ်န္၍ က်န္ဆံပင္ကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းထားေသာဆံပင္ကိုလည္း ဒုတိယတဆင့္သားေရႀကိဳးျဖင့္ျပန္စည္းပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းထားေသာဆံပင္ကိုလည္း ဒုတိယတဆင့္သားေရႀကိဳးျဖင့္ျပန္စည္းပါ။
ေခါက္သြင္းပါ။
ေခါက္သြင္းပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွခ်န္ထားခဲ့ေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္အနားကိုယူ၍ေခါက္ကာကလစ္ထိုးပါ။
ညာဘက္မွခ်န္ထားခဲ့ေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္အနားကိုယူ၍ေခါက္ကာကလစ္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကိုယူ၍ညာဘက္ေခါက္သြင္းထားေသာဆံပင္အတြင္းထည့္သြင္းပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကိုယူ၍ညာဘက္ေခါက္သြင္းထားေသာဆံပင္အတြင္းထည့္သြင္းပါ။
ပိုခ်န္ေနေသာဆံပင္ကို ျပန္၍ထည့္သြင္းလိုက္ပါ။
ပိုခ်န္ေနေသာဆံပင္ကို ျပန္၍ထည့္သြင္းလိုက္ပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ေနာက္တဲြဆံထံုး ။
ေနာက္တဲြဆံထံုး ။