ေနာက္တဲြခရုေခြဆံထံုး ။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္ပဲြေနပဲြထိုင္အတြက္သင့္ေလ်ွာ္သည့္ ေနာက္တဲြခရုေခြဆံထံုး မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အေနာက္ဆံပင္ကိုိုသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္း၍ ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုခ်န္ထားခဲ့ပါ။
အေနာက္ဆံပင္ကိုိုသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္း၍ ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုခ်န္ထားခဲ့ပါ။
ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကို လက္ျဖင့္နွစ္ျခမ္းပံုစံျပဳလုပ္ပါ။
ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကို လက္ျဖင့္နွစ္ျခမ္းပံုစံျပဳလုပ္ပါ။
ဆံပင္ကိုအတြင္းထဲသို႔ထည့္ပါ။
ဆံပင္ကိုအတြင္းထဲသို႔ထည့္ပါ။
ေနာက္တေခါက္ဆံထံုးပံုစံျပန္၍ေခါက္သြင္းပါ။
ေနာက္တေခါက္ဆံထံုးပံုစံျပန္၍ေခါက္သြင္းပါ။

ဘယ္ဘက္မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ညာဘက္အနားကိုယူ၍ အေခြလုပ္ပါ။
ဘယ္ဘက္မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ညာဘက္အနားကိုယူ၍ အေခြလုပ္ပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ေနာက္တဲြခရုေခြဆံထံုး ။
ေနာက္တဲြခရုေခြဆံထံုး ။