ခရုပတ္ဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြကပဲြေနပဲြထိုင္တြင္သင့္ေလ်ာ္သည့္ဆံထံုးေလးနွင္မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အေနာက္ဆံပင္အားလံုးကို သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
အေနာက္ဆံပင္အားလံုးကို သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ပထမတခုအနည္းငယ္ကိုယူ၍လိမ္ျပီးပတ္ပါ။
ပထမတခုအနည္းငယ္ကိုယူ၍လိမ္ျပီးပတ္ပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

ဒုတိတခုကိုလည္းယူခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကိုပတ္ျပီး ကလစ္ထိုးပါ။
ဒုတိတခုကိုလည္းယူခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကိုပတ္ျပီး ကလစ္ထိုးပါ။
တတိယတခုကိုလည္း လိမ္ျပီးယူ၍ပတ္ပါ။
တတိယတခုကိုလည္း လိမ္ျပီးယူ၍ပတ္ပါ။

က်န္ဆံပင္အားလံုးကို လိမ္၍ယူပါ။
က်န္ဆံပင္အားလံုးကို လိမ္၍ယူပါ။
စည္းထားဆံပင္ကိုလည္း ယခင္ကဲ့သို႔ ျပန္ပတ္ပါ။
စည္းထားဆံပင္ကိုလည္း ယခင္ကဲ့သို႔ ျပန္ပတ္ပါ။

ဆံထံုးျပဳလုပ္ထားေသာဆံပင္ကိုဖြပါ။
ဆံထံုးျပဳလုပ္ထားေသာဆံပင္ကိုဖြပါ။
မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ခရုပတ္ဆံထံုး။