က်စ္ဆံၿမီးပိုနီေတးစည္းနည္း။

0

လူငယ္ဆန္ျပီး ပြဲလဲတိုး၍ လွပေသာ က်စ္ဆံၿမီးပိုနီေတးစည္းနည္းေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို နားေနာက္မွေန၍ ၂ပိုင္းခြဲပါမည္။
ေနာက္ဘက္မွ က်န္ရွိေနေသာဆံပင္ကို ခပ္ျမင့္ျမင့္ပိုနီေတးစည္းထားပါမည္။
ေနာက္ဘက္မွ က်န္ရွိေနေသာဆံပင္ကို ခပ္ျမင့္ျမင့္ပိုနီေတးစည္းထားပါမည္။

.ေရွ႕ဘက္တြင္ ခ်န္ထားေသာ ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီးက်စ္ရန္ ၃ေခ်ာင္းခြဲထားပါမည္။
ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီးက်စ္ရန္ ၃ေခ်ာင္းခြဲထားပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီးအနည္းငယ္က်စ္ၿပီး ေရွ႕မွက်န္ရွိေနေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္စီကို ဆြဲယူ၍ ဆံပင္အဖ်ားထိက်စ္ေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမီးအနည္းငယ္က်စ္ၿပီး ေရွ႕မွက်န္ရွိေနေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္စီကို ဆြဲယူ၍ ဆံပင္အဖ်ားထိက်စ္ေပးပါ။

 ေရွ႕ဘက္တြင္ ခ်န္ထားေသာ ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီးအနည္းငယ္က်စ္ၿပီး ေရွ႕မွက်န္ရွိေနေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္စီကို ဆြဲယူ၍ က်စ္ေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမီးအနည္းငယ္က်စ္ၿပီး ေရွ႕မွက်န္ရွိေနေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္စီကို ဆြဲယူ၍ က်စ္ေပးပါ။
ဆံပင္အဖ်ားထိ က်စ္ေပးပါ။
ဆံပင္အဖ်ားထိ က်စ္ေပးပါ။

အဖ်ားထိက်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံၿမီး၂ဘက္ကို ပိုနီေတးစည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ပတ္ေပးပါ။
လွပေသာ က်စ္ဆံၿမီးပိုနီေတးစည္းနည္းေလး ၿပီးျပည့္စုံပါၿပီ။
လွပေသာ က်စ္ဆံၿမီးပိုနီေတးစည္းနည္းေလး ၿပီးျပည့္စုံပါၿပီ။