ႀကိဳးလိမ္ေနာက္တဲြ ဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္ပဲြေနပဲြထိုင္တြင္သင့္ေလ်ာ္သည့္ဆံထံုးေလးနွင္မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍လိမ္ပါ။
ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍လိမ္ပါ။
ဒုတိယဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူျပီးေပါင္း၍လိမ္္ပါ။
ဒုတိယဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူျပီးေပါင္း၍လိမ္္ပါ။
ေနာက္ဆံုးက်န္ရွိေသာဆံပင္လည္းယူ၍လိမ္ပါ။
ေနာက္ဆံုးက်န္ရွိေသာဆံပင္လည္းယူ၍လိမ္ပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

ပိုခ်န္ထြက္ေနေသာဆံပင္ကို လည္းညာဘက္အနားသို႔လိမ္၍ယူလာပါ။
ပိုခ်န္ထြက္ေနေသာဆံပင္ကို လည္းညာဘက္အနားသို႔လိမ္၍ယူလာပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

က်န္ရွိေနေသာဆံပင္ကိုဘယ္ဘက္အနားကိုလိမ္၍ယူျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
က်န္ရွိေနေသာဆံပင္ကိုဘယ္ဘက္အနားကိုလိမ္၍ယူျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ႀကိဳးလိမ္ေနာက္တဲြ ဆံထံုး။