က်စ္ဆံၿမီး fancy ဆံထုံး။

0

ပ်ိဳေမမ်ားအားလုံးလြယ္ကူစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ က်စ္ဆံၿမီး fancy ဆံထုံးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ရွင့္။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ယူထားေသာဆံပင္ကို ၃ခုခြဲထားပါ။
ယူထားေသာဆံပင္ကို ၃ခုခြဲထားပါ။
ခြဲထားေသာဆံပင္ထဲမွ အလယ္မွဆံပင္ကိုယူ၍ ညာဘက္ဆံပင္ေပၚသို႔ ပို႔ေပးပါ။
ခြဲထားေသာဆံပင္ထဲမွ အလယ္မွဆံပင္ကိုယူ၍ ညာဘက္ဆံပင္ေပၚသို႔ ပို႔ေပးပါ။
ညာဘက္မွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ဆံပင္ေပၚသို႕ ပို႔ေပးပါ။
ညာဘက္မွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ဆံပင္ေပၚသို႕ ပို႔ေပးပါ။
အေပၚဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ က်စ္ထားေသာအစႏွင့္ ေပါင္းေပးပါ။
အေပၚဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ က်စ္ထားေသာအစႏွင့္ ေပါင္းေပးပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
အလယ္မွ က်န္ေနေသာဆံပင္ေအာက္မွလွ်ိဳ၍ အလယ္မွဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းေပးပါ။
အလယ္မွ က်န္ေနေသာဆံပင္ေအာက္မွလွ်ိဳ၍ အလယ္မွဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းေပးပါ။
အထက္ပါအတိုင္း ဆံပင္ကို အဖ်ားထိက်စ္ေပးပါ။
အထက္ပါအတိုင္း ဆံပင္ကို အဖ်ားထိက်စ္ေပးပါ။

အဆုံးထိက်စ္ၿပီးသြားေသာ ဆံပင္ကိုေဘးဘက္မွ အနည္းငယ္စီဆြဲ၍ ဖြေပးပါ။
ဆံပင္အဖ်ားထိ ဖြေပးရပါမည္။
ဆံပင္အဖ်ားထိ ဖြေပးရပါမည္။

ညာဘက္မွက်န္ရွိေနေသာဆံပင္ကို ၄ပိုင္းခြဲပါမည္။
ပထမဦးစြာ ၄ခုခြဲထားေသာဆံပင္ကို ၂ခုစီခြဲကိုင္ထားၿပီး ဘယ္ဘက္မွဆံပင္စကို အလယ္သို႔ပို႔ပါ။
ပထမဦးစြာ ၄ခုခြဲထားေသာဆံပင္ကို ၂ခုစီခြဲကိုင္ထားၿပီး ဘယ္ဘက္မွဆံပင္စကို အလယ္သို႔ပို႔ပါ။
ညာဘက္တြင္ခြဲကိုင္ထားေသာ ဆံပင္ ၂စမွ ၁စကို အလယ္သို႔ပို႔ထားေသာ ဆံပင္ေပၚသို႔ ပို႔ပါ။
ညာဘက္တြင္ခြဲကိုင္ထားေသာ ဆံပင္ ၂စမွ ၁စကို အလယ္သို႔ပို႔ထားေသာ ဆံပင္ေပၚသို႔ ပို႔ပါ။
က်စ္ဆံၿမီးရိုးရိုးအတိုင္းက်စ္ျပီး က်န္တစကို ေအာက္ဘက္မွထည့္က်စ္ေပးသြားပါ။
က်စ္ဆံၿမီးရိုးရိုးအတိုင္းက်စ္ျပီး က်န္တစကို ေအာက္ဘက္မွထည့္က်စ္ေပးသြားပါ။
၄ေခ်ာင္းက်စ္ဆံၿမီးကို အဆုံးထိက်စ္ေပးပါ။
၄ေခ်ာင္းက်စ္ဆံၿမီးကို အဆုံးထိက်စ္ေပးပါ။

၄ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံမွီးကို အေပၚက်စ္ဆံၿမီးေအာက္ဘက္မွ လွ်ို၍ ထည့္ပါ။
ဆံပင္အဖ်ားကို လိမ္၍ ကလစ္ျဖင့္ျမဲေအာင္ထိုးေပးပါ။
ဆံပင္အဖ်ားကို လိမ္၍ ကလစ္ျဖင့္ျမဲေအာင္ထိုးေပးပါ။
အေပၚမွက်စ္ဆံၿမီးကိုလဲ ေအာက္ဘက္ကိုလိမ္၍ ကလစ္ျဖင့္ျမဲေအာင္ထိုးေပးပါ။
အေပၚမွက်စ္ဆံၿမီးကိုလဲ ေအာက္ဘက္ကိုလိမ္၍ ကလစ္ျဖင့္ျမဲေအာင္ထိုးေပးပါ။
မိမိႏွစ္သက္ရာ fancy ျဖင့္ အလွဆင္ပါ။
မိမိႏွစ္သက္ရာ fancy ျဖင့္ အလွဆင္ပါ။

လွပေသာ က်စ္ဆံၿမီးfancyဆံထုံးေလးကို ရရွိပါျပီရွင္။
လွပေသာ က်စ္ဆံၿမီးfancyဆံထုံးေလးကို ရရွိပါျပီရွင္။
လွပေသာ က်စ္ဆံၿမီးfancyဆံထုံးေလးကို ရရွိပါျပီရွင္။