ခရုေခြေနာက္တဲြဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္ပဲြေနပဲြထိုင္အတြက္ပိုမို အဆင္ေျပေစနိုင္သည့္ ခရုေခြေနာက္တဲြဆံထံုးေလးနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အေနာက္ဆံပင္တ၀ွက္ကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
အေနာက္ဆံပင္တ၀ွက္ကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းထားေသာ ဆံပင္အေပၚကိုျပန္တင္၍ ေခါက္သြင္းလိုက္ပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းထားေသာ ဆံပင္အေပၚကိုျပန္တင္၍ ေခါက္သြင္းလိုက္ပါ။
ေခါက္သြင္းေသာဆံပင္ကို ဆဲြထုတ္လိုက္ပါ။
ေခါက္သြင္းေသာဆံပင္ကို ဆဲြထုတ္လိုက္ပါ။
ဆဲြထုတ္ထားေသာဆံပင္ကို ျပန္၍ဆံထံုးပံုစံေခါက္သြင္းပါ။
ဆဲြထုတ္ထားေသာဆံပင္ကို ျပန္၍ဆံထံုးပံုစံေခါက္သြင္းပါ။

ေအက္တြင္က်ေနေသာဆံပင္ကိုနွစ္ခုခဲြရာမွညာဘက္ဆံပင္တ၀ဘယ္ဘက္နားကိုယူ၍ အေခြလုပ္ကာကလစ္ထိုးပါ။
ေအက္တြင္က်ေနေသာဆံပင္ကိုနွစ္ခုခဲြရာမွညာဘက္ဆံပင္တ၀ဘယ္ဘက္နားကိုယူ၍ အေခြလုပ္ကာကလစ္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္း ညာဘက္နားကိုယူ၍ အေခြလုပ္၍ ကလစ္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္း ညာဘက္နားကိုယူ၍ အေခြလုပ္၍ ကလစ္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ခရုေခြေနာက္တဲြဆံထံုး။