က်စ္ဆံျမီးႏွစ္ထပ္က်စ္နည္း။

0

အခ်ိန္ကုန္သက္သာျပီး လုပ္ရလြယ္ကူေသာ ႏွစ္ထပ္က်စ္ဆံၿမီး က်စ္နည္းေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ပိုနီေတးစည္းထားေသာဆံပင္ကို ၃ပိုင္းခြဲပါမည္။
၃ပိုင္းခြဲထားေသာဆံပင္၏ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုထပ္ခြဲပါမည္။
၃ပိုင္းခြဲထားေသာဆံပင္၏ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုထပ္ခြဲပါမည္။
ခြဲထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ အလယ္မွဆံပင္ကို ယူပါမည္။
ခြဲထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ အလယ္မွဆံပင္ကို ယူပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းမွ က်န္ရွိေနေသာဆံပင္ကို အလယ္မွ၂ပိုင္းခြဲပါမည္။
ခြဲထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ အလယ္မွဆံပင္ကို ယူပါမည္။
ခြဲထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ အလယ္မွဆံပင္ကို ယူပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုထပ္ခြဲ၍ အလယ္မွဆံပင္ကို ယူပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ က်န္ရွိေနေသာဆံပင္ကို ခြဲ၍အလယ္မွဆံပင္ကို ယူပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ က်န္ရွိေနေသာဆံပင္ကို ခြဲ၍အလယ္မွဆံပင္ကို ယူပါမည္။
အထက္ပါအတိုင္း အဆုံးထိက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါ။
အထက္ပါအတိုင္း အဆုံးထိက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာ fancy ကို အသုံးျပဳေပးႏိုင္ပါသည္။
ျပီးျပည့္စံုေသာ က်စ္ဆံျမီးႏွစ္ထပ္က်စ္နည္းကို ရရွိပါျပီ။
ျပီးျပည့္စံုေသာ က်စ္ဆံျမီးႏွစ္ထပ္က်စ္နည္းကို ရရွိပါျပီ။
ျပီးျပည့္စံုေသာ က်စ္ဆံျမီးႏွစ္ထပ္က်စ္နည္းကို ရရွိပါျပီ။