ေနာက္တဲြၾကက္ေျခခတ္ဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္ပဲြေနပဲြထိုင္အတြက္သင့္ေလ်ွာ္သည့္ ဆံထံုးေလးနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အေနာက္ဆံပင္ကိုိုသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္း၍ေဘးနွစ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ခ်န္ထားခဲ့ပါ။
အေနာက္ဆံပင္ကိုိုသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္း၍ေဘးနွစ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ခ်န္ထားခဲ့ပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုျပန္ေခါက္တင္၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ျပန္လည္စည္းပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုျပန္ေခါက္တင္၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ျပန္လည္စည္းပါ။
စည္းျပီးေပၚခ်န္ေနေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးပံုျပဳလုပ္ထားသည့္ အတြင္းထဲျပန္ထည့္ပါ။
စည္းျပီးေပၚခ်န္ေနေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးပံုျပဳလုပ္ထားသည့္ အတြင္းထဲျပန္ထည့္ပါ။

ညာဘက္မွအနည္းငယ္ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္အနားသို႔ယူပါ။
ညာဘက္မွအနည္းငယ္ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္အနားသို႔ယူပါ။
ဘယ္ဘက္မွအနည္းခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ညာဘက္အနားကိုယူပါ။
ဘယ္ဘက္မွအနည္းခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ညာဘက္အနားကိုယူပါ။
ေပၚခ်န္ေနေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးအတြင္းထဲထည့္သြင္းလိုက္ပါ။
ေပၚခ်န္ေနေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးအတြင္းထဲထည့္သြင္းလိုက္ပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ေနာက္တဲြၾကက္ေျခခတ္ဆံထံုး။