က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္ပဲြေနပဲြထိုင္အတြက္ပိုမို အဆင္ေျပေစနိုင္သည့္ က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုးကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အေနာက္ဆံပင္ကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
အေနာက္ဆံပင္ကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
အေနာက္တြင္စည္းထားေသာဆံပင္ကိုနွစ္ပိုင္းခဲြပါ။
အေနာက္တြင္စည္းထားေသာဆံပင္ကိုနွစ္ပိုင္းခဲြပါ။

ႏွစ္ပိုင္းခဲြထားသည့္ဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါဆံုးေအာင္။။
ႏွစ္ပိုင္းခဲြထားသည့္ဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါဆံုးေအာင္။။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ပထမတခုကို အေပၚျပန္တင္ပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ပထမတခုကို အေပၚျပန္တင္ပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

ဒုတိယတခုကိုလည္းအေပၚျပန္တင္ပါ။
ဒုတိယတခုကိုလည္းအေပၚျပန္တင္ပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုး။
က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုး။