ေနာက္တဲြဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္ပဲြေနပဲြထိုင္အတြက္ပိုမို အဆင္ေျပေစနိုင္သည့္ ေနာက္တဲြဆံထံုးေလးနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဘးနွစ္ဖက္မွဆံပင္ကို ေနာက္သို႔ယူ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ေဘးနွစ္ဖက္မွဆံပင္ကို ေနာက္သို႔ယူ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်ေနေသာဆံပင္ကို ပထမတခုကိုယူ၍လက္ျဖင့္ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
က်ေနေသာဆံပင္ကို ပထမတခုကိုယူ၍လက္ျဖင့္ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဒုတိယတခုကိုယူျပီးလက္ျဖင့္ေခါက္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဒုတိယတခုကိုယူျပီးလက္ျဖင့္ေခါက္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
တတိယတခုကိုလည္းပထမကဲ့သို႔ျပဳလုပ္။
တတိယတခုကိုလည္းပထမကဲ့သို႔ျပဳလုပ္။
ပိုခ်န္ေသာဆံပင္ကို ေခါက္သြင္းထားေသာဆံပင္အထဲကိုျပန္ထည့္လိုက္ပါ။
ပိုခ်န္ေသာဆံပင္ကို ေခါက္သြင္းထားေသာဆံပင္အထဲကိုျပန္ထည့္လိုက္ပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ေနာက္တဲြဆံထံုး။
ေနာက္တဲြဆံထံုး။
ေနာက္တဲြဆံထံုး။