အေခြအပတ္ဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားရုံးသြားရုံးလာနွင့္ အဆင္ေျပေစနိုင္သည့္ အေခြပတ္ဆံထံုးေလးနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကိုအေနာက္သို႔ယူပါ။
ဆံပင္ကိုအေနာက္သို႔ယူပါ။
အေပၚကိုတင္၍လက္ျဖင့္ရစ္ပါ။
ဆံပင္ကိုအေနာက္သို႔ယူပါ။

ျဖန္႔ခ်၍ကလစ္ထိုးပါ။
 ျဖန္႔ခ်၍ကလစ္ထိုးပါ။
ပိုခ်န္ေသာဆံပင္မ်ားကိုလည္း ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပိုခ်န္ေသာဆံပင္မ်ားကိုလည္း ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

အေခြအပတ္ဆံထံုး။
အေခြအပတ္ဆံထံုး။