ရုိးရွင္းေနာက္တဲြဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္အလြယ္တကူ ထသြားထလာတြင္လည္းအဆင္ေျပေစနိုင္သည့္ ရုိးရွင္းေနာက္တဲြဆံထံုးေလးနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ဆံပင္ကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ဆံပင္နည္းငယ္ယူ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကိုပတ္ပါ။
ဆံပင္နည္းငယ္ယူ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကိုပတ္ပါ။

က်ေနေသာဆံပင္ကိုျပန္၍ ေခါက္တင္ပါ။
က်ေနေသာဆံပင္ကိုျပန္၍ ေခါက္တင္ပါ။
ေပၚခ်န္ေသာဆံပင္နွင့္စည္းထားဆံပင္ကိုျပန္၍ပတ္ပါ။
ေပၚခ်န္ေသာဆံပင္နွင့္စည္းထားဆံပင္ကိုျပန္၍ပတ္ပါ။

ရုိးရွင္းေနာက္တဲြဆံထံုး။