ေနာက္တဲြဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ က်က္သေရျပည္ံ၀ေစနိုင္ေသာ ေနာက္တဲြဆံထံုးေလးနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကိုနွစ္ပိုင္းခဲြပါ။
ဆံပင္ကိုနွစ္ပိုင္းခဲြပါ။
ေအာက္နားဆံပင္ကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ေအာက္နားဆံပင္ကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။

သားေရျကိဳးစည္းထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။
သားေရျကိဳးစည္းထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားျပီးေသာဆံပင္ကို အေပၚကိုျပန္တင္၍ကလစ္ထိုးပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားျပီးေသာဆံပင္ကို အေပၚကိုျပန္တင္၍ကလစ္ထိုးပါ။
ေပၚခ်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္းေအာက္နားကိုယူ၍ ကလစ္ထိုးပါ။
ေပၚခ်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္းေအာက္နားကိုယူ၍ ကလစ္ထိုးပါ။

အေပၚမွခ်န္ထားခဲ့ေသာဆံပင္ကို နွစ္ပိုင္းခဲြပါ။
အေပၚမွခ်န္ထားခဲ့ေသာဆံပင္ကို နွစ္ပိုင္းခဲြပါ။
ၾကတ္ေျခခတ္ပံုစံ ညာဘက္မွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္နားကို ယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။
ၾကတ္ေျခခတ္ပံုစံ ညာဘက္မွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္နားကို ယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။
ညာဘက္ဆံပင္နွင့္ဘယ္ဘက္မွယူလာေသာဆံပင္ကို ေပါင္းလိုက္ပါ။
ညာဘက္ဆံပင္နွင့္ဘယ္ဘက္မွယူလာေသာဆံပင္ကို ေပါင္းလိုက္ပါ။
စုေပါင္းျပီးေသာဆံပင္ကို ေအာက္နားေခါက္သြင္းျပီးကလစ္ထိုးပါ။
စုေပါင္းျပီးေသာဆံပင္ကို ေအာက္နားေခါက္သြင္းျပီးကလစ္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ေနာက္တဲြဆံထံုး။
ေနာက္တဲြဆံထံုး။
ေနာက္တဲြဆံထံုး။