ေနာက္တဲြဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ က်က္သေရျပည္ံ၀ေစနိုင္ေသာ ေနာက္တဲြဆံထံုးေလးနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ညာဘက္မွဆံပင္ကိုယူပါ။
ညာဘက္မွဆံပင္ကိုယူပါ။
ပထမတခုကိုယူ၍ လိမ္ပါ။
ပထမတခုကိုယူ၍ လိမ္ပါ။
ဒုတိတခုကိုယူ၍လိမ္ပါ။။
ဒုတိတခုကိုယူ၍လိမ္ပါ။။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္ေရွ႕ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ဘယ္ဘက္ေရွ႕ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ပထမဆံပင္တခုကိုယူ၍ လိမ္ပါ။
ပထမဆံပင္တခုကိုယူ၍ လိမ္ပါ။
ဒုတိယတခုကိုယူ၍လိမ္ပါ။
ဒုတိယတခုကိုယူ၍လိမ္ပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

ေပၚခ်န္ေနေသာဆံပင္ကိုအနည္းငယ္စီ၍ ပထမတခုကိုအေခြလုပ္ပါ။
ေပၚခ်န္ေနေသာဆံပင္ကိုအနည္းငယ္စီ၍ ပထမတခုကိုအေခြလုပ္ပါ။
ဒုတိယတခုကိုယူ၍လည္းအေခြလုပ္ပါ။
ဒုတိယတခုကိုယူ၍လည္းအေခြလုပ္ပါ။
တတိယတခုကိုလည္း အေခြလုပ္ပါ။
တတိယတခုကိုလည္း အေခြလုပ္ပါ။
က်န္ဆံပင္ကိုလည္း ေအာက္နားေလးမွအေခြျပဳလုပ္ပါ။
က်န္ဆံပင္ကိုလည္း ေအာက္နားေလးမွအေခြျပဳလုပ္ပါ။

မိမိႏွစ္သက္ျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ေနာက္တဲြဆံထံုး။
ေနာက္တဲြဆံထံုး။