ေနာက္တဲြဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ က်က္သေရျပည္ံ၀ေစနိုင္ေသာ ေနာက္တဲြဆံထံုးေလးနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

သားေရႀကိဳးျဖင့္ဆံပင္မ်ားကိုစုစည္းပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္ဆံပင္မ်ားကိုစုစည္းပါ။
ဆံပင္ကိုလိမ္ပါ။
ဆံပင္ကိုလိမ္ပါ။
အေပၚကိုတင္၍ဆံုးသည္ထိလိမ္ပါ။
အေပၚကိုတင္၍ဆံုးသည္ထိလိမ္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ျကိုးလိမ္သလိုမ်ဳိးဆံထံုးပံုျပဳလုပ္ပါ။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ျကိုးလိမ္သလိုမ်ဳိးဆံထံုးပံုျပဳလုပ္ပါ။။
ေပၚခ်န္ေနေသာဆံပင္ကိုဘယ္ဘက္နားကိုယူလာပါ။
ေပၚခ်န္ေနေသာဆံပင္ကိုဘယ္ဘက္နားကိုယူလာပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ေနာက္တဲြဆံထံုး။
ေနာက္တဲြဆံထံုး။
ေနာက္တဲြဆံထံုး။