ေနာက္တဲြဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ က်က္သေရျပည္ံ၀ေစနိုင္ေသာ ေနာက္တဲြဆံထံုးေလးနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

သားေရႀကိဳးျဖင့္ဆံပင္မ်ားကိုစုစည္းပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္ဆံပင္မ်ားကိုစုစည္းပါ။

စုစည္းထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကိုျပန္တင္၍ ကလစ္နွစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ထိုးလိုက္ပါ။
စုစည္းထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကိုျပန္တင္၍ ကလစ္နွစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ထိုးလိုက္ပါ။
ေပၚခ်န္ေသာဆံပင္ကို သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ေပၚခ်န္ေသာဆံပင္ကို သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းထားဆံပင္ျပန္၍ေခါက္သြင္းပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းထားဆံပင္ျပန္၍ေခါက္သြင္းပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ေနာက္တဲြဆံထံုး။
ေနာက္တဲြဆံထံုး။