အပြဆံထုံး ထုံးနည္း

0

ကပိုကရိုဆံထုံးေလးေတြကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ ညေနခင္းပြဲေလးေတြနဲ႔ လိုက္ဖက္သည့္ အပြဆံထုံး ထုံးနည္းေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွေန၍ ဆံပင္ကို ၂ပိုင္းခြဲပါမည္။

ခြဲထားေသာေရွ႕ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္၍ ဖြေပးပါ။
ဖြထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္သို႔စုသိမ္းေပးပါ။
ဖြထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္သို႔စုသိမ္းေပးပါ။
စုသိမ္းထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
စုသိမ္းထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ကလစ္ထိုးထားေသာဆံပင္မွ က်န္ေသာဆံပင္ကို ၂ပိုင္းခြဲၿပီး ဖြ၍လိမ္ေပးပါ။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြ၍ကလစ္ထိုးထားေနရာတြင္ အုပ္၍ဆံခြျဖင့္ထိုးေပးပါ။
က်န္ရွိေနေသာဆံပင္ကို လိမ္ေပးပါ။
က်န္ရွိေနေသာဆံပင္ကို လိမ္ေပးပါ။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြ၍ကလစ္ထိုးထားေနရာတြင္ အုပ္၍ဆံခြျဖင့္ထိုးေပးပါ။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြ၍ကလစ္ထိုးထားေနရာတြင္ အုပ္၍ဆံခြျဖင့္ထိုးေပးပါ။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြ၍ကလစ္ထိုးထားေနရာတြင္ အုပ္၍ဆံခြျဖင့္ထိုးေပးပါ။
ေအာက္ဘက္မွက်န္ရွိေနေသာ ဆံပင္မ်ားကို ေကာ္ျဖင့္ျဖန္း၍ု အေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္းဆက္လက္၍ ဆံပင္မ်ားကုန္သည့္အထိ လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။
ေအာက္ဘက္မွက်န္ရွိေနေသာ ဆံပင္မ်ားကို ေကာ္ျဖင့္ျဖန္း၍ု အေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္းဆက္လက္၍ ဆံပင္မ်ားကုန္သည့္အထိ လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။
မိမိႏွစ္သက္သည့္ fancy ပစၥည္းကိုအသုံးျပဳ၍ အလွဆင္ေပးနိုင္ပါသည္။
မိမိႏွစ္သက္သည့္ fancy ပစၥည္းကိုအသုံးျပဳ၍ အလွဆင္ေပးနိုင္ပါသည္။

လွပ၍ လူငယ္ဆန္ေသာ ကပိုကရိုအပြဆံထုံးေလး ျပီးျပည့္စံုပါျပီရွင္။
လွပ၍ လူငယ္ဆန္ေသာ ကပိုကရိုအပြဆံထုံးေလး ျပီးျပည့္စံုပါျပီရွင္။