ေနာက္တဲြဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ က်က္သေရျပည္ံ၀ေစနိုင္ေသာ ေနာက္တဲြဆံထံုးေလးနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

သားေရႀကိဳးျဖင့္ဆံပင္မ်ားကိုစုစည္းပါ။
ဆံပင္ကိုစုစည္းပါ။

စုစည္းထားေသာဆံပင္ကိုေဘးတဖက္ကိုယူ၍ ကလစ္ထိုးပါ။
စုစည္းထားေသာဆံပင္ကိုေဘးတဖက္ကိုယူ၍ ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးျပီးေပၚခ်န္ေသာဆံပင္ကိုလိမ္၍ယူပါ။
ကလစ္ထိုးျပီးေပၚခ်န္ေသာဆံပင္ကိုလိမ္၍ယူပါ။
လိမ္ယူလာေသာဆံပင္ကိုညာဘက္စည္းထားေသာဆံပင္၏အထက္သို႔ယူ၍ ကလစ္ထိုးပါ။
လိမ္ယူလာေသာဆံပင္ကိုညာဘက္စည္းထားေသာဆံပင္၏အထက္သို႔ယူ၍ ကလစ္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ေနာက္တဲြဆံထံုး။
ေနာက္တဲြဆံထံုး။
ေနာက္တဲြဆံထံုး။