ေရလိွဴင္းဆံေခြထုံးဖြဲ႔နည္း

0

အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ား ၊ ဧည့္ခံပြဲမ်ားႏွင့္ လိုက္ဖက္ေသာ ေရလိွဴင္းဆံေခြထုံးဖြဲ႔နည္း အဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ပုံတြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း အေရွ႕ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ခ်န္ထား၍ ေနာက္ဘက္မွဆံပင္ကို၄ပိုင္းခြဲၿပီး စည္းထားေပးပါ။

ဆံပင္ကို ဖြေပးရပါမည္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္အားလုံးကို ဖြေပးပါ။
စည္းထားေသာ ဆံပင္အားလုံးကို ဖြေပးပါ။

ညာဘက္ျခမ္းမွ ဖြထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ေပးရပါမည္။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဒုတိယစည္းထားေသာဆံပင္၏ ေအာက္ဘက္ကို လ်ွိဳထည့္ေပးပါ။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဒုတိယစည္းထားေသာဆံပင္၏ ေအာက္ဘက္ကို လ်ွိဳထည့္ေပးပါ။
တတိယစည္းထားေသာ ဆံပင္ေပၚမွေက်ာ္၍ စတုတၳစည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္ဘက္မွေန၍ ပတ္ေပးပါ။
တတိယစည္းထားေသာ ဆံပင္ေပၚမွေက်ာ္၍ စတုတၳစည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္ဘက္မွေန၍ ပတ္ေပးပါ။
ဆံပင္ကို ၿမဲဲျမံေစရန္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
ဆံပင္ကို ၿမဲဲျမံေစရန္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဖြထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ေပးရပါမည္။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဒုတိယစည္းထားေသာဆံပင္၏ ေအာက္ဘက္ကို လ်ွိဳထည့္ေပးပါ။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဒုတိယစည္းထားေသာဆံပင္၏ ေအာက္ဘက္ကို လ်ွိဳထည့္ေပးပါ။
တတိယစည္းထားေသာ ဆံပင္ေပၚမွေက်ာ္၍ စတုတၳစည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္ဘက္မွေန၍ ပတ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါ။
တတိယစည္းထားေသာ ဆံပင္ေပၚမွေက်ာ္၍ စတုတၳစည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္ဘက္မွေန၍  ပတ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဒုတိယစည္းထားေသာဆံပင္ကို လိမ္၍ ေရွ႕မွလ်ွိဳထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ထည့္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
ညာဘက္မွ ဒုတိယစည္းထားေသာဆံပင္ကို လိမ္၍ ေရွ႕မွလ်ွိဳထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ထည့္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
ညာဘက္မွ ဒုတိယစည္းထားေသာဆံပင္ကို လိမ္၍ ေရွ႕မွလ်ွိဳထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ထည့္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

 ေရွ႕ဘက္မွ အနည္းငယ္ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္သို႔ ဆြဲယူ၍ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလို ထုံးဖြဲ႕ႏိုင္ပါသည္။
မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ အဆင္တန္ဆာျဖင့္ အလွဆင္ေပးႏုိုင္ပါသည္။
မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ အဆင္တန္ဆာျဖင့္ အလွဆင္ေပးႏုိုင္ပါသည္။

လွပ၍ရိုးရွင္းေသာ ေရလိွဴင္းဆံေခြထုံးဖြဲ႕နည္း ၿပီးျပည့္စံုပါၿပီ။
လွပ၍ရိုးရွင္းေသာ ေရလိွဴင္းဆံေခြထုံးဖြဲ႕နည္း ၿပီးျပည့္စံုပါၿပီ။
လွပ၍ရိုးရွင္းေသာ ေရလိွဴင္းဆံေခြထုံးဖြဲ႕နည္း ၿပီးျပည့္စံုပါၿပီ။