ေနာက္တဲြဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ က်က္သေရျပည္ံ၀ေစနိုင္ေသာ ေနာက္တဲြဆံထံုးေလးနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

သားေရႀကိဳးျဖင့္ဆံပင္မ်ားကိုစုစည္းပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္ဆံပင္မ်ားကိုစုစည္းပါ။
ျပန္ေခါက္တင္၍ကလစ္ျပန္ထိုးပါ။
ျပန္ေခါက္တင္၍ကလစ္ျပန္ထိုးပါ။

ေပၚခ်န္ေနေသာဆံပင္ ပထမတခုကို အေခြလုပ္ပါ။
ေပၚခ်န္ေနေသာဆံပင္ ပထမတခုကို အေခြလုပ္ပါ။
ဒုတိယတခုကိုလည္းအေခြလုပ္ပါ။
ဒုတိယတခုကိုလည္းအေခြလုပ္ပါ။
တတိယတခုကိုလည္းအေခြလုပ္ပါ။
တတိယတခုကိုလည္းအေခြလုပ္ပါ။

ဆံုးသည္ထိျပဳလုပ္၍အလွဆင္ပါမည္။
ဆံုးသည္ထိျပဳလုပ္၍အလွဆင္ပါမည္။

ေနာက္တဲြဆံထံုး။
ေနာက္တဲြဆံထံုး။
ေနာက္တဲြဆံထံုး။