ေနာက္တဲြဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ က်က္သေရျပည္ံ၀ေစနိုင္ေသာ ေနာက္တဲြဆံထံုးေလးနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကိုနွစ္ပိုင္းခဲြပါ။
ဆံပင္ကိုနွစ္ပိုင္းခဲြပါ။
ေအာက္မွက်ေနေသာဆံပင္ကိုျပန္၍ေခါက္တင္ပါ။
ေအာက္မွက်ေနေသာဆံပင္ကိုျပန္၍ေခါက္တင္ပါ။
ဆံပင္ကိုပတ္၍ကလစ္ထိုးပါ။
ဆံပင္ကိုပတ္၍ကလစ္ထိုးပါ။

အေပၚမွဆံပင္ကိုေအာက္ကိုျပန္ခ်ပါ။
အေပၚမွဆံပင္ကိုေအာက္ကိုျပန္ခ်ပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ႏွစ္ပိုင္းခဲြပါ။
ႏွစ္ပိုင္းခဲြပါ။
ဘယ္မွခဲြထားသည့္ဆံပင္ကို အေခြလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။
ဘယ္မွခဲြထားသည့္ဆံပင္ကို အေခြလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။
ညာမွခဲြထားသည့္ဆံပင္ကိုလည္းအေခြလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။
ညာမွခဲြထားသည့္ဆံပင္ကိုလည္းအေခြလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။

ေရွ႕မွခ်န္ထားသည့္ဆံပင္မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
ေရွ႕မွခ်န္ထားသည့္ဆံပင္မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
ညာဘက္ကိုယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။
ညာဘက္ကိုယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။
ေရွ႕မွက်န္ဆံပင္ကိုယူပါ။
ေရွ႕မွက်န္ဆံပင္ကိုယူပါ။
ညာဘက္တြင္အေခြလုပ္၍ ကလစ္ထိုးပါ။
ညာဘက္တြင္အေခြလုပ္၍ ကလစ္ထိုးပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
ဘယ္ဘက္ကိုယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္ကိုယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။
ေရွ႕မွက်န္ဆံပင္ကိုယူပါ။
ဘယ္ဘက္တြင္အေခြလုပ္၍ ကလစ္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္တြင္အေခြလုပ္၍ ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္တဲြဆံထံုး။
ေနာက္တဲြဆံထံုး။
ေနာက္တဲြဆံထံုး။