ဆံပင္စည္းနည္း။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္သည့္ သားေရႀကိဳးျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာဆံပင္စည္းနည္းကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္တ၀ွက္ကိုဘဲခဲြ၍ဆံပင္ကိုယူပါ။
ဆံပင္တ၀ွက္ကိုဘဲခဲြ၍ဆံပင္ကိုယူပါ။
ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ခုခဲြပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ခုခဲြပါ။

ဆံပင္ႏွစ္ခဲြထားေသာဆံပင္ကို ဒုတိယဆံပင္တခုကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ပါ။
ဆံပင္ႏွစ္ခဲြထားေသာဆံပင္ကို ဒုတိယဆံပင္တခုကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ပါ။
ႏွစ္ခုခဲြပါ။
ႏွစ္ခုခဲြပါ။
ဆက္လက္၍လုပ္ေဆာင္ပါ။
ဆက္လက္၍လုပ္ေဆာင္ပါ။

ဆံပင္စည္းနည္း။
ဆံပင္စည္းနည္း။
ဆံပင္စည္းနည္း။