ႏွစ္ထပ္ ပိုနီေတး စည္းနည္း

0

အျပင္သြားတိုင္း ဘယ္လိုဆံပင္လုပ္ရမလဲ ေခါင္းစားေနတဲ့ ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ လြယ္ကူျပီးအခ်ိန္သက္သာေသာ ႏွစ္ထပ္ ပိုနီေတး စည္းနည္းေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

အေပၚတစ္လႊာကို အရင္စည္းေပးရပါမည္။
ဒုတိယတစ္လႊာကို ထပ္စည္းေပးပါ။
ဒုတိယတစ္လႊာကို ထပ္စည္းေပးပါ။

ဆံပင္အသုံးျပဳသည့္ကြင္းကို အသုံးျပဳေပးရပါမည္။
အေပၚတစ္လႊာ ဆံပင္ကို ကြင္းျဖင့္ေအာက္ဘက္မွ ဆြဲယူေပးပါ။
အေပၚတစ္လႊာ ဆံပင္ကို ကြင္းျဖင့္ေအာက္ဘက္မွ ဆြဲယူေပးပါ။

ဆံပင္အသုံးျပဳသည့္ကြင္းကို အသုံးျပဳေပးရပါမည္။
ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုလည္း အထက္ပါအတိုင္းျပဳလုပ္ေပးပါ။
ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုလည္း အထက္ပါအတိုင္းျပဳလုပ္ေပးပါ။

အေပၚမွဆံပင္ကို ေဖာင္းေဖာင္းေလးျဖစ္ေအာင္ အနည္းငယ္ ဖြေပးပါ။
ဖြထားေသာအေပၚဆံပင္ အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ဖြထားေသာအေပၚဆံပင္ အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ယူထားေသာဆံပင္ျဖင့္ ပိုနီေတးစည္းေပးပါ ဆံပင္အဖ်ားေလးမ်ားကို အခ်ိန္ရရင္ ေကာက္ေပးပါက ပိုမို၍လွပေသာ ဆံပင္ေလးကို ရရွိပါမည္။
ယူထားေသာဆံပင္ျဖင့္ ပိုနီေတးစည္းေပးပါ ဆံပင္အဖ်ားေလးမ်ားကို အခ်ိန္ရရင္ ေကာက္ေပးပါက ပိုမို၍လွပေသာ ဆံပင္ေလးကို ရရွိပါမည္။

လူငယ္ဆန္ျပီး ရိုးရွင္းေသာ ႏွစ္ထပ္ ပိုနီေတး စည္းနည္းေလး ျပီးျပည့္စံုပါျပီ။
လူငယ္ဆန္ျပီး ရိုးရွင္းေသာ ႏွစ္ထပ္ ပိုနီေတး စည္းနည္းေလး ျပီးျပည့္စံုပါျပီ။