ေဘးတစ္ေစာင္း က်စ္ဆံၿမွီး။

0

လြယ္လြယ္ကူကူျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္လည္းက်စ္နိုင္ေသာ က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္၍ စည္းနည္းေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုေဘးသို႔ယူ၍ စည္းၿပီး သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
ဆံပင္အားလံုေဘးသို႔ယူ၍ စည္းၿပီး သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္အားလံုးကို ကလစ္ျဖင့္ တြယ္ပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္အားလံုးကို ကလစ္ျဖင့္ တြယ္ပါမည္။

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ေဘးတစ္ေစာင္း က်စ္ဆံၿမွီး။