ဘဲတေစာင္းပံုဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ က်က္သေရျပည္ံ၀ေစနိုင္ေသာ ဘဲတေစာင္းဆံထံုးေလးကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အေပၚနွင့္ေအာက္ကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ဆံပင္အေပၚနွင့္ေအာက္ကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ႏွစ္ျခမ္းခဲြပါ။
ႏွစ္ျခမ္းခဲြပါ။

ႏွစ္ျခမ္းခဲြေသာဆံပင္အထဲ ျပန္၍ေခါက္သြင္းပါ။
ႏွစ္ျခမ္းခဲြေသာဆံပင္အထဲ ျပန္၍ေခါက္သြင္းပါ။
ဒုတိယလည္းျပန္ေခါက္သြင္းပါ။
ဒုတိယလည္းျပန္ေခါက္သြင္းပါ။
ႀကိဳးလိမ္သည္ထိေတာက္ေလ်ွာက္ျပန္၍ျပန္၍ေခါက္သြင္းပါ။
ႀကိဳးလိမ္သည္ထိေတာက္ေလ်ွာက္ျပန္၍ျပန္၍ေခါက္သြင္းပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ဘဲတေစာင္းပံုဆံထံုး။
ဘဲတေစာင္းပံုဆံထံုး။