မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ႏွစ္ဖက္ခြဲဆံပင္စည္းနည္း

0

ရိုးရွင္းလြယ္ကူတဲ့ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ႏွစ္ဖက္ခြဲဆံပင္စည္းနည္းကို ေမေမမ်ားလြယ္ကူစြာျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေအာင္ ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ပုံတြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း ဆံပင္ကို၄ပိုင္းခြဲၿပီး စည္းထားေပးပါ။။

အေရွ႕ဆုံးတြင္ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ၂ပိုင္းခြဲထားေပးပါ။
၂ပိုင္းခြဲထားေသာဆံပင္ကို မုန္႔ႀကိဳးလိ္မ္ပုံစံ လိမ္ေပးပါ။
၂ပိုင္းခြဲထားေသာဆံပင္ကို မုန္႔ႀကိဳးလိ္မ္ပုံစံ လိမ္ေပးပါ။
မုန္႔ႀကိဳးလိ္မ္ပုံစံ လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ညာဘက္တြင္စည္းထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္း၍စည္းထားေပးပါ။
မုန္႔ႀကိဳးလိ္မ္ပုံစံ လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ညာဘက္တြင္စည္းထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္း၍စည္းထားေပးပါ။

 ေအာက္ဘက္တြင္ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ၂ပိုင္းခြဲထားေပးပါ။
၂ပိုင္းခြဲထားေသာဆံပင္ကို မုန္႔ႀကိဳးလိ္မ္ပုံစံ လိမ္ေပးပါ။
၂ပိုင္းခြဲထားေသာဆံပင္ကို မုန္႔ႀကိဳးလိ္မ္ပုံစံ လိမ္ေပးပါ။
မုန္႔ႀကိဳးလိ္မ္ပုံစံ လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္တြင္စည္းထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္း၍စည္းထားေပးပါ။
မုန္႔ႀကိဳးလိ္မ္ပုံစံ လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္တြင္စည္းထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္း၍စည္းထားေပးပါ။

အလွဆင္ရန္ ဖဲႀကိဳးကိုအသုံးျပဳေပးပါ။
၂ဘက္ခြဲစည္းထားေသာေနရာတြင္ ဖဲႀကိဳးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
၂ဘက္ခြဲစည္းထားေသာေနရာတြင္ ဖဲႀကိဳးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ႏွစ္ဖက္ခြဲဆံပင္စည္းနည္းေလး ၿပီးျပည့္စုံသြားပါျပီရွင္။
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ႏွစ္ဖက္ခြဲဆံပင္စည္းနည္းေလး ၿပီးျပည့္စုံသြားပါျပီရွင္။