က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ က်က္သေရျပည္ံ၀ေစနိုင္ေသာက်စ္ဆံျမွီးဆံထံုးေလးကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ခ်န္ထား၍ အေနာက္ဆံပင္ကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္စုစည္းပါ။
အေရွ႕ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ခ်န္ထား၍ အေနာက္ဆံပင္ကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္စုစည္းပါ။
ေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္တြင္စည္းထားေသာဆံပင္ကိုရပတ္ကာ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္တြင္စည္းထားေသာဆံပင္ကိုရပတ္ကာ ကလစ္ထိုးပါမည္။

အေနာက္တြင္စုစည္းထားေသာဆံပင္ကို သံုးပိုင္းခဲြပါ။
အေနာက္တြင္စုစည္းထားေသာဆံပင္ကို သံုးပိုင္းခဲြပါ။
သံုးပိုင္းခဲြထားေသာဆံပင္မွ ပထမတခုကိုသံုးေခ်ာင္းခဲြယူလိုက္ပါ။
သံုးပိုင္းခဲြထားေသာဆံပင္မွ ပထမတခုကိုသံုးေခ်ာင္းခဲြယူလိုက္ပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
က်န္ရွိေနေသာဆံပင္မ်ားကိုလည္းက်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
က်န္ရွိေနေသာဆံပင္မ်ားကိုလည္းက်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။

ပထမတခုက်စ္ဆံျမွီးကို ဘယ္ဘက္အနားမွ၀ိုက္ယူ၍ပတ္ပါ။
ပထမတခုက်စ္ဆံျမွီးကို ဘယ္ဘက္အနားမွ၀ိုက္ယူ၍ပတ္ပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ဒုတိယတခုကိုလည္း ဘယ္ဘက္နားမွယူ၍ပတ္ပါ။
ဒုတိယတခုကိုလည္း ဘယ္ဘက္နားမွယူ၍ပတ္ပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ေနာက္ဆံုးတခုကို ညာဘက္နားမွ၀ိုက္၍ပတ္ပါမည္။
ေနာက္ဆံုးတခုကို ညာဘက္နားမွ၀ိုက္၍ပတ္ပါမည္။
ကလစ္ထိုးပါမည္။
ကလစ္ထိုးပါမည္။

မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုး။