ႏွစ္ပင္လိမ္က်စ္ဆံျမွီး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္သည့္ ႏွစ္ပင္လိမ္က်စ္ဆံျမွီးေလး နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ကိုႏွစ္ခုခဲြပါ။
အေရွ႕ဆံပင္ကိုႏွစ္ခုခဲြပါ။
လိမ္ပါ။
လိမ္ပါ။
ပထမတခုကိုယူ၍လိမ္ပါ။
ပထမတခုကိုယူ၍လိမ္ပါ။
ဒုတိယတခုကိုလည္းယူပါ။
ဒုတိယတခုကိုလည္းယူပါ။
ထပ္မွန္၍လိမ္ပါ။
ထပ္မွန္၍လိမ္ပါ။
တတိယတခုကိုလည္းယူ၍လိမ္ပါ။
တတိယတခုကိုလည္းယူ၍လိမ္ပါ။

ဆံုးသည္ထိလိမ္ပါ။
ဆံုးသည္ထိလိမ္ပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။

:ႏွစ္ပင္လိမ္က်စ္ဆံျမွီး။
:ႏွစ္ပင္လိမ္က်စ္ဆံျမွီး။