ရုိးရွင္းေသာဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္သည့္ ရုိးရွင္းေသာဆံထံုးေလး နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အေပၚထက္မွဆံပင္ကိုထက္၀ွက္ယူ၍ကလစ္ထိုးပါမည္။
အေပၚထက္မွဆံပင္ကိုထက္၀ွက္ယူ၍ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဆံပင္မ်ားကိုေပါင္းစုျပီးရုိးရွင္းေသာဆံထံုးပံုစံလုပ္ပါ။
ဆံပင္မ်ားကိုေပါင္းစုျပီးရုိးရွင္းေသာဆံထံုးပံုစံလုပ္ပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ရုိးရွင္းေသာဆံထံုး။
ရုိးရွင္းေသာဆံထံုး။
ရုိးရွင္းေသာဆံထံုး။