ဆံပင္အလွစည္းနည္း။

0

ရိုးရွင္းလြယ္ကူၿပီး အခ်ိန္ကုန္ သက္သာေစႏႈိင္ေသာ ဆံပင္စည္းနည္းကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းငယ္စီယူ၍ စည္းပါမည္။
အေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းငယ္စီယူ၍  စည္းပါမည္။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ ကြင္းထဲသို႔ထည့္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ ကြင္းထဲသို႔ထည့္ပါမည္။

ကြင္းထဲသို႔ထည့္ထားေသာ ဆံပင္ကို စည္းထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ပါမည္။
ကြင္းထဲသို႔ထည့္ထားေသာ ဆံပင္ကို စည္းထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ပါမည္။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ ကြင္းထဲသို႔ထည့္ပါမည္။
ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ ကြင္းထဲသို႔ထည့္ပါမည္။

ညာဘက္မွ ကြင္းထဲထည့္ထားေသာ ဆံပင္ကိုဘယ္ဘက္သို႔ပို႔ပါမည္။
ညာဘက္မွ ကြင္းထဲထည့္ထားေသာ ဆံပင္ကိုဘယ္ဘက္သို႔ပို႔ပါမည္။

ဘယ္ဘက္မွအနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုစည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ပါ။
ဘယ္ဘက္မွအနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုစည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ပါ။

ညာဘက္မွအနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို စည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ပါမည္။
ညာဘက္မွအနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို စည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ပါမည္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဆံညွပ္ျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဆံညွပ္ျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ဆံပင္အလွစည္းနည္း။
ဆံပင္အလွစည္းနည္း။
ဆံပင္အလွစည္းနည္း။