ေဘးတေစာင္းဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္သည့္ ေဘးတေစာင္းဆံထံုးေလး နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အေပၚထက္မွဆံပင္ကိုယူပါ။
အေပၚထက္မွဆံပင္ကိုယူပါ။
လက္တြင္ရစ္၍အေခြလုပ္ပါ။
လက္တြင္ရစ္၍အေခြလုပ္ပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

ေအာက္မွဆံပင္ကိုယူပါ။
ေအာက္မွဆံပင္ကိုယူပါ။
လက္တြင္ရစ္ပတ္၍အေခြလုပ္ပါ။
လက္တြင္ရစ္ပတ္၍အေခြလုပ္ပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ေဘးတေစာင္းဆံထံုး။
ေဘးတေစာင္းဆံထံုး။