ရိုးရိုး ဆံထံုးပံု။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ လြယ္ကူစြာျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး အခ်ိန္ကုန္ သက္သာေစေသာ ဆံထံုးပံုစံေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို ဘယ္ညာႏွစ္ပိုင္း ခြဲပါမည္။
ဆံပင္ကို ဘယ္ညာႏွစ္ပိုင္း ခြဲပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းရွိ ဆံပင္ကိုႏွစ္ဖက္ခြဲ၍ အလိပ္ျပဳလုပ္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းရွိ ဆံပင္ကိုႏွစ္ဖက္ခြဲ၍ အလိပ္ျပဳလုပ္ပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းရွိ လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဆံထံုးပံုစံ ေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ တြယ္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းရွိ လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဆံထံုးပံုစံ ေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ တြယ္ပါမည္။

ညာဘက္ဆံပင္ကို လည္းဆံုးသည္အထိ လိမ္ပါမည္။
ညာဘက္ဆံပင္ကို လည္းဆံုးသည္အထိ လိမ္ပါမည္။

ညာဘက္လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္တြင္ရစ္ေခြထားေသာ ဆံထံုးအေပၚမွယူ၍ ရစ္ေခြၿပီး ဆံထံုးပံုစံျပဳလုပ္ပါမည္။
ညာဘက္လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္တြင္ရစ္ေခြထားေသာ ဆံထံုးအေပၚမွယူ၍ ရစ္ေခြၿပီး ဆံထံုးပံုစံျပဳလုပ္ပါမည္။

ဆံထံုးပံုစံ ျပဳလုပ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။
ဆံထံုးပံုစံ ျပဳလုပ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ပန္းျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ပန္းျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ရိုးရိုး ဆံထံုးပံု။
ရိုးရိုး ဆံထံုးပံု။
ရိုးရိုး ဆံထံုးပံု။