ႏွစ္ဖက္ခြဲဆံထံုး။

0

ေက်ာင္သူေလးမ်ားအတြက္ လြယ္ကူစြာထံုးနိုင္ေသာ ႏွစ္ဖက္ခြဲဆံထံုးေလးျဖစ္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။
ဆံပင္ကို  ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။

ႏွစ္ဘက္ခြဲထားေသာ ဆံပင္မွ ဘယ္ဘက္ျခမ္းကို Tasing ျခစ္ပါမည္။
ႏွစ္ဘက္ခြဲထားေသာ ဆံပင္မွ ဘယ္ဘက္ျခမ္းကို Tasing ျခစ္ပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ Tasing ျခစ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုစုယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ Tasing ျခစ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုစုယူပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းရွိ စုယူထားေသာ ဆံပင္ကို လိမ္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းရွိ စုယူထားေသာ ဆံပင္ကို လိမ္ပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းရွိ စု၍လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဆံထံုးပံုစံျပဳလုပ္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းရွိ စု၍လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဆံထံုးပံုစံျပဳလုပ္ပါမည္။

ဆံထံုးကို သားေရကြင္းႏွင့္ ခ်ည္ပါမည္။
ဆံထံုးကို သားေရကြင္းႏွင့္ ခ်ည္ပါမည္။

ညာဘက္ကိုလည္း ဘယ္ဘက္ကဲ႔သို႔ ဆံထံုးပံုစံျပဳလုပ္ပါမည္။
ညာဘက္ကိုလည္း ဘယ္ဘက္ကဲ႔သို႔ ဆံထံုးပံုစံျပဳလုပ္ပါမည္။

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဖဲႀကိဳးျဖင့္ ဖဲျပားပံုစံခ်ည္ပါမည္။
မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဖဲႀကိဳးျဖင့္ ဖဲျပားပံုစံခ်ည္ပါမည္။

 ႏွစ္ဖက္ခြဲဆံထံုး။
 ႏွစ္ဖက္ခြဲဆံထံုး။